This is a scheduled post planned to be published at 1367599816000 at 1367599816000

patience 
is one of my virtues. 
kaya hanggang ngayon nakapangalumbabang naghihintay ng
bad karma mo. patience is one of my virtues. kaya hanggang ngayon nakapangalumbabang naghihintay ng bad karma mo.
1367599816000 at 1367599816000